tkawachi / joda-time-gen   0.0.2

GitHub

ScalaCheck Gen for joda-time

Scala versions: 2.11