Latest version

[![tensei-api Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/tensei-data/tensei-api/tensei-api/latest.svg)](https://index-dev.scala-lang.org/tensei-data/tensei-api/tensei-api)

JVM badge

[![tensei-api Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/tensei-data/tensei-api/tensei-api/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index-dev.scala-lang.org/tensei-data/tensei-api/tensei-api)