laserdisc-io / fs2-aws   6.1.3

MIT License GitHub

fs2 utilities to interact with AWS

Scala versions: 3.x 2.13 2.12

Latest version

[![fs2-aws-core Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/laserdisc-io/fs2-aws/fs2-aws-core/latest.svg)](https://index-dev.scala-lang.org/laserdisc-io/fs2-aws/fs2-aws-core)

JVM badge

[![fs2-aws-core Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/laserdisc-io/fs2-aws/fs2-aws-core/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index-dev.scala-lang.org/laserdisc-io/fs2-aws/fs2-aws-core)