Latest version

[![jujiu Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/jcouyang/jujiu/jujiu/latest.svg)](https://index-dev.scala-lang.org/jcouyang/jujiu/jujiu)

JVM badge

[![jujiu Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/jcouyang/jujiu/jujiu/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index-dev.scala-lang.org/jcouyang/jujiu/jujiu)