definitelyscala / scala-js-htmlparser2   1.0.2

GitHub
Scala versions: 2.11
Scala.js versions: 0.6

Latest version

[![scala-js-htmlparser2 Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/definitelyscala/scala-js-htmlparser2/scala-js-htmlparser2/latest.svg)](https://index-dev.scala-lang.org/definitelyscala/scala-js-htmlparser2/scala-js-htmlparser2)

Scala.js 0.6 badge

[![scala-js-htmlparser2 Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/definitelyscala/scala-js-htmlparser2/scala-js-htmlparser2/latest-by-scala-version.svg?platform=sjs0.6)](https://index-dev.scala-lang.org/definitelyscala/scala-js-htmlparser2/scala-js-htmlparser2)