davenverse / epimetheus   0.5.0

MIT License Website GitHub

An Afterthought of Prometheus

Scala versions: 3.x 2.13 2.12

Latest version

[![epimetheus Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/davenverse/epimetheus/epimetheus/latest.svg)](https://index-dev.scala-lang.org/davenverse/epimetheus/epimetheus)

JVM badge

[![epimetheus Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/davenverse/epimetheus/epimetheus/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index-dev.scala-lang.org/davenverse/epimetheus/epimetheus)