avokka / avokka   0.0.8

MIT License Website GitHub

ArangoDB client in scala with velocypack serialization and velocystream protocol.

Scala versions: 3.x 2.13

Latest version

[![avokka-arangodb Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/avokka/avokka/avokka-arangodb/latest.svg)](https://index-dev.scala-lang.org/avokka/avokka/avokka-arangodb)

JVM badge

[![avokka-arangodb Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/avokka/avokka/avokka-arangodb/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index-dev.scala-lang.org/avokka/avokka/avokka-arangodb)