hobwekiva / newtypes   0.3.0

MIT License GitHub
Scala versions: 2.12
Scala.js versions: 0.6

Latest version

[![newtypes Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/hobwekiva/newtypes/newtypes/latest.svg)](https://index-dev.scala-lang.org/hobwekiva/newtypes/newtypes)

Scala.js 0.6 badge

[![newtypes Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/hobwekiva/newtypes/newtypes/latest-by-scala-version.svg?platform=sjs0.6)](https://index-dev.scala-lang.org/hobwekiva/newtypes/newtypes)

JVM badge

[![newtypes Scala version support](https://index-dev.scala-lang.org/hobwekiva/newtypes/newtypes/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index-dev.scala-lang.org/hobwekiva/newtypes/newtypes)