dwolla / epimetheus-server   7.1.0

MIT License GitHub

Easily add Prometheus metrics to your cats-effect application

Scala versions: 3.x 2.13 2.12
1 version found for epimetheus-server-root