axonframework / scynapse   0.6.0

Apache License 2.0 GitHub

Scynapse - the Scala API for Axon Framework

Scala versions: 2.12 2.11 2.10
1 version found for scynapse-akka